Provozní řád

SK Zápy, Zápy 225, 250 61

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU

I.Základní ustanovení

1) provozní řád určuje základní pravidla chování všech návštěvníků, sportovců a uživatelů, kteří vstupují do prostoru sportovního areálu za jiným účelem než je sledování sportovního utkání či obdobné akce.

2) Účelem provozního řádu je zejména zajistit bezpečnost osob, jejich zdraví a majetku nacházejícího se v prostorách sportovního areálu.

3) každý návštěvník svým vstupem do prostoru areálu ber na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje se je dodržovat.

II.Využívání sportovního areálu

1)Sportovní areál tvoří fotbalové hřiště s travnatým povrchem, který má pevně zabudovány dvě fotbalové branky, střídačky pro domácí a hosté a světelnou tabuly. Kolem hřiště je pevně zabudován plot. Za brankami zabudovány zábrany se sítěmi. Dále je zde hřiště tréninkové vetší a hřiště tréninkové menši, sloužící i pro širokou veřejnost po domluvě. Obě hřiště mají umělý povrch a osvětlení. Budova se sociálním zařízení (šatny pro hráče, rozhodčí, toalety, sprchy). Hospoda s terasou, venkovní stánek s pergolou. Vedle hospody se nachází tribuna. Tenisový kurt, beach volejbalový kurt.

2) Areál může být využíván pouze ke sportovní a tělovýchovné činnosti, pro které byl vybudován a to především pro fotbal, volejbal, nohejbal, florbal, tenis nebo další lehké míčové hry. Ostatní činnost na hracích plochách nebo v celém areálu musí být povolena Výkonným výborem SK Zápy. Budova kromě toho může být využita k pořádaní kulturních akcí a společenských akcích pro různé subjekty.

3) V případě zájmu jiných subjektů je možno pronajmout jednotlivé části areálu jen se souhlasem SK Zápy.

III.Provozní doba areálu

1)Hřiště - hlavní je přípustné pouze hráčům SK Zápy pokud není po domluvě s výborem SK Zápy domluveno jinak.

2) V období od 15.listopadu do 28. února je areál pro sportovní činnost uzavřen.

3) Hřiště - tréninkové je přípustné pro širokou veřejnost mimo tréninky oddílu kopané SK Zápy po domluvě s odpovědnou osobou.

4) Volejbalový a tenisový kurt má svůj provozní řád.

IV.Podmínky pro užívání sportovního hřiště

1)Vstup je povolen pouze v provozní době a podle předem stanoveného plánu tréninku a zápasů oddílu kopané SK Zápy a nebo po dohodě s VV SK Zápy.

2) Organizované sportovní aktivity lze provádět jen pod dohledem trenéra, popřípadě jiné určené zodpovědné osoby.

3) Pro sportovní aktivity na travnatém hřišti je třeba mít vhodnou obuv a vhodné sportovní oblečení.

4) Je zakázáno jezdit na kole, nebo jinými dopravními prostředky na travnaté i umělé ploše hřiště.

5) Na sportoviště je zakázán vstup se zvířaty. Dále je zakázáno kouřit, je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, dýmovnice, požívání alkoholických nápojů a užívání všech druhů omamných látek. Je zakázáno nošení ostrých předmětů do prostoru sportoviště, je zakázáno odhazování odpadků mimo místa k tomu určené. Pořadatelská služba během zápasu může kdykoliv zkontrolovat podezřelé osoby.

6) Je přísně zakázáno vylepování plakátů nebo malování na vybavení hřiště.

7)Je přísně zakázáno vstupovat na travnatou plochu při trvalém dešti a bezprostředně po něm s výjimkou důležitých utkání.

8)Je přísně zakázáno lézt nebo věšet se po ochranných sítích podél hřiště.

9) vstup na hřiště je povolen pouze vstupní branou. Je zakázáno podlézat nebo přelézat ploty, kterými je hřiště ohraničeno.

10) Vlastník ani správce sportoviště nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovního areálu.

V. Povinnosti návštěvníků areálu

Každý návštěvník je povinen se v prostoru areálu chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní či kulturní akce.

VI. Správa zařízení

1)Při zjištění jakéhokoliv nedostatku nebo závady v areálu je nutné neprodleně informovat správce areálu.

2) Úmyslně způsobené škody je uživatel povinen odstranit na vlastní náklady v době dohodnuté s VV SK Zápy nebo uhradit vyčíslenou škodu v hotovosti SK Zápy.

3) Důležitá telefonní čísla:

POLICIE ČR 158 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

HASIČI 150 ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM 112

 

VII. Účinnost

Tento provozní řád schválil VV SK Zápy na svém jednání ze dne 30.6.2021

Tento provozní řád nabývá účinnost 1.7.2021

 

Zdeněk Hrdlička

Předseda klubu SK Zápy